Dades generals

 • Fase/UE:UE VI a
 • Recepció pel ajuntament:SI

Situació

 • Coordenada UTM: 723394.08, 4361401.21
 • Temps fins al centre de al ciutat: 3.00 minuts
 • Distància fins al centre de la ciutat: 1,70 km
 • Distància fins a València: 12,20 km
 • Temps fins a València: 17.00 minuts
 • Distancia al aeroport: 19,50 km
 • Temps fins al aeroport: 17.00 minuts
 • Distancia al port: 15.20 km
 • Temps fins al port: 17.00 minuts

Infraestructures

 • Estat dels accessos: Regular
 • Asfaltat dels accesos: Regular
 • Nre. de places de aparcament en superficie: > 50
 • Xarxa de sanejament:
 • Xarxa de abastiment:
 • Xarxa d'alta tensió:
 • Xarxa de baixa tensió:
 • Xarxa d'enllumenat públic:
 • Xarxa de telefonia:
 • Xarxa de fibra òptica:
 • Xarxa de gas:
 • Xarxa de banda ampla:
 • Cobertura de telefonía mòbil:
 • Punt net:
 • Zones verdes:
 • Servici de missatgeria:
 • Servici de restauració:
 • Entitats financeres:
 • Servicis de guarderia:
 • Servici de vigilancia:
 • Gestió de residus:
 • Gestió del aigua:
 • Control de qualitat del aire:
 • Control de contaminació acústica:
 • Mesures d'eficiència energètica:
 • Pla de seguretat i emergencia del àrea:
 • Denominació: Bombers Silla
 • Distància: 1,80 km
 • Temps d'arribada al àrea: 5.00 minuts
 • Distància fins al metro: 0,00 km
 • Distància fins al autobús: 0,50 km
 • Distància fins al tren de rodalies: 0,00 km

Activitats

 • Actividades administrativas y servicios auxliares
 • Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
 • Actividades financieras y de seguros
 • Actividades inmobiliarias
 • Actividades profesionales, científicas y técnicas
 • Actividades sanitarias y de servicios sociales
 • Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
 • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
 • Construcción
 • Hostelería
 • Industria manufacturera
 • Información y comunicaciones
 • Otros servicios
 • Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
 • Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
 • Transporte y almacenamiento

Instruments urbanístics

Dades urbanístiques

 • Superficie del sector: 369.750,00  m2
 • Superficie de les parcel·les: 250.557,00  m2
 • Superfície dels dotacionals públics: 15.449,00  m2
 • Coeficient d'ocupació de la parcel·la: 80,00  %
 • Coeficient d'edificabilitat m2s/m2t: 1,50 
 • Parcel·la mínima: 500,00  m2
 • Altura màxima: 10,00  metres
 • Nre. de places d'aparcament internes: 1 por cada 100 m2
 • Possibilitat de soterrani: Si
 • Frontal: 3,00 metres
 • Laterals: 3,00 metres
 • Posterior: 3,00 metres

Les nostres empreses

Imagen del comercio
IVSAS S.L

Avinguda Castelló de la Plana , 11-13